PKU3102 Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi
(PKU3102)

Kursus ini meninjau pelbagai jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi dibincangkan. Beberapa pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa difokuskan.




OPGMOLL
You are not logged in. (Login)