PSV 3104 - Pengajian Dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(PSV 3104)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan sukatan pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

This course covers the concept of the curriculumand syllabus of the KBSR visual art education (VAE). Emphasis is given to the goals and objectives of the VAE curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the VAE teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciation ofpupils art works.
OPGMOLL
You are not logged in. (Login)